Дебат относно мерките в отговор на въздействието от застаряването на населението

  15:28, 02 Mar 21
Дебат относно мерките в отговор на въздействието от застаряването на населението

Европейската комисия представи зелена книга, с която да се постави началото на широк политически дебат относно предизвикателствата и възможностите, свързани със застаряването на европейското общество. В нея се описва въздействието, което тази ясно изразена демографска тенденция оказва върху икономиката и обществото ни, и се отправя призив към обществеността да изрази мнението си за това какви действия да се предприемат в отговор на тази тенденция, като участва в обществена консултация, която ще продължи 12 седмици.

Дубравка Шуица, заместник-председател на Комисията, отговарящ за демокрацията и демографията, заяви: Фактът, че живеем по-дълго и по-здравословно от предишните поколения, показва колко успешна и силна е нашата социална пазарна икономика. Също така обаче това поражда нови предизвикателства и разкрива възможности, които трябва да обмислим. С настоящата зелена книга ще се постави началото на дискусия относно разгръщането на пълния потенциал на застаряващото население — характерните за него движещи сили за иновации, и необходимите мерки на политиката.

В зелената книга се очертава дебатът относно застаряването на населението, като се посочват бързината и мащабът на демографските промени в нашето общество, както и въздействието, което това оказва върху нашите политики, и въпросите, които трябва да си зададем вследствие на това. Обхватът включва всичко — от насърчаването на здравословния начин на живот и ученето през целия живот до укрепването на системите на здравеопазване и полагане на грижи, за да се отговори на нуждите на по-възрастното население. В документа се подчертава необходимостта да се привлекат повече хора към работната сила, изтъкват се възможностите за създаване на работни места и се разглежда въздействието от застаряването на населението върху нашия професионален път, благосъстояние, пенсии, социална закрила и производителност.

Зелената книга възприема подход, основан на жизнения цикъл, който отразява всеобщото въздействие от застаряването на населението върху всички поколения и етапи от живота. По този начин в нея се изтъква колко е важно да се намери точният баланс между устойчивите решения за нашите социални системи и да се укрепи солидарността между поколенията.

През следващите десетилетия броят на възрастните хора в ЕС ще се увеличи. В момента 20 % от населението е на възраст над 65 години и според прогнозите до 2070 г. хората в тази възрастова категория ще станат 30 %. Междувременно се очаква делът на хората на възраст над 80 години да нарасне повече от два пъти, достигайки 13 % до 2070 г. Аналогично се очаква броят на хората, които се нуждаят потенциално от дългосрочни грижи, да нарасне от 19,5 милиона през 2016 г. до 23,6 милиона през 2030 г. и 30,5 милиона през 2050 г. (ЕС-27).

Следващи стъпки

Започналата днес обществена консултация е отворена за участието на заинтересовани граждани и организации от всички държави членки, включително на регионално и местно равнище. Резултатите от консултацията ще помогнат да се определи от каква подкрепа се нуждаят хората, техните региони и общности. Въз основа на резултатите Комисията ще обмисли възможни мерки на политиката, които да подпомогнат усилията на държавите членки и регионите за справяне с проблемите, свързани със застаряването на населението.

Контекст

Настоящата Комисия постави демографското положение на челно място в политическия дневен ред на ЕС. Докладът на Комисията за въздействието на демографските промени от юни 2020 г. показа, че през последните 50 години очакваната продължителност на живота при раждане се е увеличила с около 10 години както при мъжете, така и при жените. Зелената книга относно застаряването на населението е първият резултат от този доклад и поставя началото на дебат по основните въпроси, свързани със застаряването в Европа. Тя ще бъде последвана от дългосрочна визия за селските райони, в рамките на която ще се разгледа и въпросът за обезлюдяването.