Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС

  15:33, 02 Mar 21
Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС

- Необходимо е въвеждане на обвързващи цели на ЕС до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението
- Директивата за екодизайн трябва да включва и продукти, които не са свързани с енергопотреблението
- Целите на Зеления пакт могат да бъдат постигнати единствено чрез модела на кръгова икономика

Парламентът прие всеобхватни политически препоръки за постигането на икономика, която да бъде неутрална по отношение на въглеродните емисии, екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова най-късно до 2050 г.

Докладът, приет днес с 574 гласа „за“, 22 „против“ и 95 „въздържал се“, е изготвен в отговор на Плана за действие на Европейската комисия за кръговата икономика.

Необходимо е въвеждането на обвързващи цели до 2030 г. за използването на материали и отпечатъка от потреблението, които обхващат целия жизнен цикъл на всяка категория продукти, които са в обращение на пазара в ЕС, подчертават евродепутатите. Те също така призовават Европейската комисия да предложи специфични за съответните продукти и сектори обвързващи цели за рециклирано съдържание.

Парламентът настоява през 2021 г. Европейската комисия да представи ново законодателство, с което да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн, като бъдат включени продукти, които не са свързани с енергопотреблението. Трябва да бъдат определени специфични за продуктите стандарти, така че продуктите на пазара в ЕС да функционират добре, да са трайни, да могат да се използват повторно, да могат да се ремонтират лесно, да не са токсични, да имат възможност за осъвременяване и рециклиране, да съдържат рециклирано съдържание и да са ефективни по отношение на ресурси и енергия. Други ключови препоръки са подробно описани тук.

В рамките на пленарния дебат евродепутатите също подчертаха, че постигането на целите на Зеления пакт ще бъде възможно единствено ако ЕС премине към модел на кръговата икономика и че тази промяна ще създаде нови работни места и възможности за бизнеса. Съществуващото законодателство в областта на отпадъците трябва да се прилага по-задълбочено, като са необходими и допълнителни мерки за ключови сектори и продукти като текстил, пластмаси, опаковки и електроника, добавиха евродепутатите. 

През март 2020 г. Европейската комисия прие „Нов план за действие относно кръговата икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“. В комисията на ЕП по околна среда (ENVI) се проведе дебат по темата през октомври 2020 г., а докладът беше приет на 27 януари 2021 г.

До 80% от въздействието на продуктите върху околната среда се определя на етапа на проектиране. Очаква се глобалното потребление на материали да се удвои през следващите четиридесет години, като същевременно се очаква количеството генерирани отпадъци всяка година да нарасне със 70% до 2050 г. Половината от общите емисии на парникови газове и над 90% от загубата на биологично разнообразие и недостига на вода се дължат на добива и преработката на ресурси.