Проучване в рамките на ЕС показва, че европейците подкрепят Конференцията за бъдещето на Европа

  08:38, 11 Mar 21
Проучване в рамките на ЕС показва, че европейците подкрепят Конференцията за бъдещето на Европа

Резултатите от проучване в рамките на ЕС показват, че европейците подкрепят започването на Конференцията за бъдещето на Европа

Европейският парламент и Европейската комисия публикуват днес първото по рода си проучване на Евробарометър, проведено съвместно за двете институции. Специалното проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа беше проведено между 22 октомври и 20 ноември 2020 г. в 27-те държави членки на ЕС.

Проучването, публикувано преди подписването на съвместната декларация относно

Конференцията за бъдещето на Европа, показва, че преобладаващата част (92%) от гражданите на всички държави членки настояват гласът им „да бъде чут по-добре при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа”.

Конференцията за бъдещето на Европа цели да направи точно това. Тя ще създаде нов обществен форум за провеждане на открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с европейците по въпросите, които са от значение за тях и оказват влияние върху тяхното ежедневие.

1. Конференция за бъдещето на Европа
Три четвърти от европейците считат, че Конференцията за бъдещето на Европа ще окаже положително въздействие върху демокрацията в ЕС: 76 % са съгласни, че това представлява значителен напредък за демокрацията в рамките на ЕС (25 % са „напълно съгласни”, а 51 % са „по-скоро съгласни“), с убедително мнозинство, обявяващо се в подкрепа на това становище, във всяка държава членка на ЕС.

Респондентите смятат, че хора от всички слоеве на обществото би трябвало да участват активно в Конференцията (51 %); 47 % заявяват, че младите хора би трябвало да играят важна роля, както и националните правителства (42 %), представителите на академичните среди, експертите, интелектуалците и учените (40 %).

Малко над половината от европейците (51 %) биха желали да се включат, като респондентите от Ирландия са най-ентусиазирани (81 %), следвани от тези от Белгия (64 %), Люксембург (63 %) и Словения (63 %).

2. Гласът на гражданите в ЕС
Въпреки че гласуването на изборите за Европейски парламент несъмнено се счита (от 55 % от респондентите) за най-ефективния начин да се гарантира, че гласът на гражданите се чува от хората, отговорни за вземането на решения на равнището на ЕС, има много силно изразена подкрепа за това, гражданите на ЕС да имат по-голямо влияние при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа. 92 % считат, че трябва да се обръща по-голямо внимание на мнението на гражданите на ЕС, като 55 % от тях са „напълно съгласни“, а 37 % са „по-скоро съгласни“. Само 6 % не са съгласни с твърдението.

3. Бъдещето на Европа
Шестима от всеки десет европейци са съгласни, че кризата, предизвикана от коронавируса, ги е накарала да се замислят за бъдещето на Европейския съюз (19 % са „напълно съгласни“, а 41 % са „по-скоро съгласни“), докато 39 % не са съгласни с това (23 % „по-скоро не са съгласни“, а 16 % „изобщо не са съгласни“).

Респондентите бяха помолени да изберат какви промени биха желали да видят за бъдещето на Европа. Двете най-често споменавани промени са постигането на съпоставими жизнени стандарти (35 %) и на по-силна солидарност между държавите членки (30 %). Приоритет за европейците е също така и разработването на обща здравна политика (25 %) и на съпоставими образователни стандарти (22 %).

4. Предимства и предизвикателства
Европейците считат, че зачитането на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона от страна на ЕС (32 %), както и икономическата, промишлената и търговската мощ на ЕС (30 %) са основните предимства на Съюза. Зачитането на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона от страна на ЕС се нарежда на първо място (или поделя първото място) като най-важния актив в 14 държави, като този възглед е от особена важност в Швеция, където 58 % смятат, че това е ключово предимство. Икономическата, промишлената и търговската мощ на ЕС се нарежда на първо място (или поделя първото място) като най-важния актив в девет държави, начело с Финландия (45 %) и Естония (44 %).

Изменението на климата несъмнено се смята за основното глобално предизвикателство, засягащо бъдещето на ЕС, като 45 % от европейците избират това за основно предизвикателство. На второ и трето място сред най-често споменаваните проблеми от приблизително подобен брой европейци се нареждат тероризмът (38 %) и рисковете, свързани със здравето (37 %). Принудителната миграция и разселването са четвъртото най-често споменавано предизвикателство от малко над една четвърт от европейците (27 %).

Контекст
Настоящото специално проучване на Евробарометър № 500 „Бъдеще на Европа” (EB94.1) беше проведено между 22 октомври и 20 ноември 2020 г. в 27-те държави членки на ЕС, и беше поръчано съвместно от Европейската комисия и Европейския парламент. Проучването беше проведено лично и завършено с онлайн интервюта, когато това беше необходимо поради пандемията. Бяха проведени общо около 27 034 интервюта.