Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки

  14:00, 28 Jun 21
Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки информира, че от 1 юли 2021 г. регистрацията на процедури в системата за случаен избор и изпращането на документи за всички видове предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, се извършва изцяло чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Използват се разработени за целта функционалности, достъпни от работното пространство на съответната процедура.

Извън ЦАИС ЕОП се изпращат само документи за случаите по чл. 124, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ППЗОП и по чл. 235 от ЗОП (при изменения на договори, сключени в резултат на процедури, обявени преди задължението за използване на ЦАИС ЕОП (§ 48, ал. 2 от ППЗОП/обн. ДВ бр. 35 от 2021 г.). За тях и след 1 юли 2021 г. се прилага действащият към момента ред, чрез електронна поща pk_eop@aop.bg

--------

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) от 26.06.2021 г. се оптимизират функционалности, свързани с оповестяване на възлагането на обществените поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Въвежда се задължително попълване на структурирани данни за всеки сключен договор, с цел да се ограничи вероятността за допускане на грешки от страна на възложителите. Данните са обособени в отделна секция в работното пространство на поръчката. Информацията включва наименование на поръчката и/или обособената позиция, възложителя/ите, избрания/те изпълнител/и, срока на договора/анекса и стойността. Въведените данни се пренасят автоматично във формата на обявлението, с което се оповестява възлагането.

Агенцията по обществени поръчки обръща внимание, че оптимизирането на процеса е възможно да окаже влияние върху създадени форми на обявления за възложена поръчка, които не са изпратени за публикуване преди 26.06.2021 г. При тази хипотеза, публикуването е възможно едва след създаване на нова форма на обявление.

Извършването на тази оптимизация цели да улесни възложителите и да повиши публичността и прозрачността във възлагателния процес.