Онлайн проучване в рамките на проект SURE – Sustainable and Responsible Entrepreneurship по програма ЕРАЗЪМ+

  16:00, 02 Feb 22

През януари 2022, Търговско-промишлена Палата Враца започна изпълнението на международен проект по програма Еразъм+, наречен „SURE – Устойчиво и отговорно предприемачество“. Проектът цели да разработи учебни ресурси по корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения за обучение на преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение, които да подкрепят предприемачите.

За постигане целите на проекта ще бъдат разработени три продукта: Образователен инструмент за самооценка на устойчиви практики в предприемачеството; Инструментариум за обучение по устойчиво развитие; Препоръки чрез бяла книга за КСО в индивидуалното предприемачество на тема зелени умения.

Във връзка с разработването на първия продукт, Инструмента за самооценка на отговорни и устойчиви практики в индивидуалното предприемачество, в началната фаза на проекта, провеждаме онлайн проучване сред предприемачите, за да разберем нивото им на познания относно КСО и техните нужди и очаквания относно такъв тип инструменти за оценка.

Въпросника е наличен на английски език и е достъпен на следния линк до края на месец февруари 2022г.:

https://survey.alchemer.com/s3/6703155/Lucie-SURE-expectations-and-needs-of-entrepreneurs

Попълването на въпросника отнема не повече от 10 минути.

Благодарим Ви предварително за съдействието!

За повече информация: Търговско-промишлена Палата Враца, Венцислава Страхилова

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

тел.: 092/660271

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.