ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН, ГРАД ВРАЦА PILOT ACTION, проект “DIALOG”

  16:09, 15 Feb 22
ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН,  ГРАД ВРАЦА PILOT ACTION, проект “DIALOG”

На 14.02.2022 г., Търговско-промишлена палата – Враца проведе втория ден от ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЕН по Пилотна дейност „SOCIAL-D”, в рамките на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

По време на посещението беше представено Взаимодействието между държавния и частния сектор при предоставянето на услуги в социалната сфера. Активно участие взеха представители на заинтересованите страни по проекта г-н Иванов, Началник Отдел “Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции" на Община Враца, г-жа Михалчева, Директор на ОС на БЧК Враца, г-жа Търнавска, Директор Регионална дирекция за социално подпомагане Враца, г-жа Калинка Николова, Директор на дома за стари хора «Зора», които представиха Социалните услуги и проекти за пълнолетни лица, предоставяни от Община Враца, Социалната услуга за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст ДЗХ, Проект «Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания», Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права и сътрудничеството с неправителствения сектор.

В заключение бяха обсъдени финасовата и техническа устойчивост на Матрицата за партньорства между икономическия, социалния сектор и публичните органи в социалната сфера.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org