REFRAME финална партньорска среща

  09:50, 29 Sep 22
REFRAME финална партньорска среща
Приключи 4-та, финална партньорска среща на проект CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs - REFRAME, която се проведе в Атина, Гърция.
Отчетено бе успешното финализиране на проекта, финансиран по програма Еразъм+. Разработените учебни материали по темата кръгова икономика, позволяват на целевите групи да придобият уменията и знанията, необходими за прилагане на принципите и стратегията за изпълнение на кръговата икономика в тяхната работна среда - https://bit.ly/3ftEPXF
Партньорската среща приключи с посещение на Технологичният и културен парк на Лаврион. В района на парка се намират постоянно:
- компании, занимаващи се с производство, разработване и внедряване на иновативни идеи, продукти и услуги в областта на съвременните технологии.
- лаборатории на NTUA, които се занимават с популяризиране на произведеното в NTUA ноу-хау и прехвърлянето му от университета към бизнеса и обществото.
- образователни институции, като Центъра за екологично образование Lavreotiki и Индустриалния професионален образователен музей.
Освен това се провеждат и организират периодични издания, научни, изследователски и образователни дейности като конференции, семинари и работни срещи, бизнес срещи и изложби и различни културни събития и дейности. И накрая, пространството е установен филмов декор.
Благодарим на всички за чудесното партньорство !