Процедура за набор на концепции за интегрирани териториални инвестиции

  14:07, 09 Aug 23
Процедура за набор на концепции за интегрирани териториални инвестиции
Търговско-промишлена палата - Враца информира бизнеса, общините и други заинтересовани организации, че МРРБ стартира процедура за набор на концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/. Настоящата процедура е нова за България, като същата цели прилагането на интегриран инвестиционен подход при развитието на територията, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия в сътрудничество между различните заинтересованите страни. Процедурата насърчава партньорството между частния, неправителствения и публичния сектор.
Интегрираният териториален подход в България ще се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на базата на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР).
Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.
Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г. По процедурата може да се кандидатства с концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. Процедурата е достъпна на следния адрес в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/…/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d….