Процедура за агро сектора : „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

  09:48, 17 Aug 23
Процедура за агро сектора : „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

Предстои второ обществено обсъждане на процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, която ще осигури подкрепа на земеделските производители с общ бюджет 318 млн. лв. 

Предвижда се размерът на гранта да бъде до 50%, а максималният размер на допустимите разходи по един проект – 1 млн. лв. Цел на финансирането може да са всякакви инвестиции в технологична и екологична модернизация.

Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Очакваната индикативна дата на обявяване на процедурата е 15.09.2023г.

Повече информация ще намерите тук : ln.run/KIF_n