Стартира процедурата „Адаптирана работна среда“

  13:03, 23 Oct 23
Стартира процедурата „Адаптирана работна среда“

Целта на процедурата е да се предостави помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Допустими дейности по проекта :

  • Разработване и прилагане на “зелени” модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на “зелени” карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на “зелени” модели на организация на труд. (задължителна дейност);
  • Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и “ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве” – психологическа подкрепа;
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
  • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Минимален размер на помощта : 50 000 лв.

Режим на финансиране : Минимална помощ ( de minimis )

Срок за кандидатстване : до 31 декември 2023 г.

За допълнителна информация се обръщайте към експертите на Търговско-промишлена палата – Враца.