Информационно събитие "Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България"

  15:59, 04 Apr 24

Двустранна Търговска Камара България Румъния (ДТКБР) с представители Светослав Кьосев – Заместник председател и Денислав Димитров – Член на УС в партньорство с Търговско -промишлена палата Враца проведе Информационно събитие на 2 април 2024 г. в гр. Враца относно Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния-България.

Разяснено бе Ръководството за подготовка на проекти по Приоритет 3 – Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението, и учене през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение.

В рамките на събитието участваха РУО Враца, СУ "Козма Тричков" - Враца, Община Враца, ПГТР Враца и ОИЦ Враца, разгледаха се следните аспекти:

Допустими кандидати;
Бюджет на поканата;
Разпределение на проектен бюджет;
Авансови плащания;
Междинни и финално плащане;
Начин на подаване https://jems-robg.mdlpa.ro
Индикативен тип действия;
Дефиниции за проекти;
Индикатори на ниво Програма;
Допустимост на разходите;
Разходи по подготовка и отчитане;
Очакван прием;

ТПП-Враца и ДТКБР имат за цел да подпомагат и насърчават румънско-българските контакти и проекти, както и да създават партньорства между тях. Дейността им е свързана основно с това да бъде платформа, която предоставя актуална информация относно възможностите между двете страни.

След информационната сесия бе проведена среща в Търговско-промишлена палата – Враца между Илиана Филипова, Председател на УС на ТПП-Враца и представителите на Двустранна Търговска Камара България Румъния. Основният фокус на разговора бе подпомагането на институциите с оглед развиване на трансграничния регион между България и Румъния.