Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 за 2024 г.

  12:47, 30 May 24

В рамките на проведеното на 22 май 2024 г. Четвърто официално заседание, Комитетът за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) съгласува изменената Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на ПНИИДИТ. Актуализирана е информацията за обявяване на процедури. Допустима дейност за финансиране по процедурата „Зелени партньорства за интелигентна трансформация“ ще бъде подкрепата за предоставяне на зелени и/или цифрови услуги, създаване на пазарно предимство чрез въвеждането/разработването на „зелени и цифрови“ решения и екоиновации. Допустими кандидати: Малки и средни предприятия (МСП) в сътрудничество с научни организации, висши училища и София Тех Парк.

Включена е и нова процедура „Подкрепа за развитие на съществуващи иновационни клъстери“ (ИТИ).

Повече информация за програмата може да намерите на сайта на Министерство на иновациите и растежа.

Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г. - https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2023/12/igrp-pniidit_2024-17.11.2023_fin-2.pdf