„CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“

Име на проекта: „CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично ниво“

Цел:  Да се подпомогне трансграничната трудова заетост и мобилност като единен "пазар", чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“.

Партньори:

Водещ партньор: Камара на търговията, промишлеността и селското стопанство Калараш (Румъния)

Партньори:

Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации - Дъщерно дружество Мехединти (Румъния)

Русенска търговско-индустриална камара (България)

Търговско-промишлена палата Враца (България)

Продължителност: 24 месеца

Дейности:

  • Подготовка на проекта
  • Управление на проекта
  • Изследване на трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени на пазара на труда
  • Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение
  • Създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност
  • Стратегически и информационни кампании относно възможностите за работа и мобилността на работната сила на трансгранично ниво
  • Дейности за комуникация, разпространение и публичност

Резултати:

23 вида инициативи, които ще активират мобилността на работната сила в трансграничния регион;

4720 участници в съвместните инициативи за заетост и обучение

480 души ще имат достъп до съвместните инициативи за заетост.