EcoInn Danube - Еко-иновативно свързан Дунавски регион

Приоритетна ос 1. Иновативен и социално отговорен Дунавски регион

Обща цел: Да се повиши сътрудничеството между иноваторите от областта на еко-иновациите със специален акцент върху развитието и прилагането на еко технологиите в Дунавския регион.

Специфични цели:

 • Увеличаване на транснационалното сътрудничество в областта на еко-иновациите
 • Засилване на търсенето и предлагането на еко-иновации
 • Да събере заедно еко-иноваторите

Развиването на нови и заздравяването на вече съществуващите мрежи за взаимодействие сред представителите на еко иновационната област ще създадат повече екологични и иновативни бизнес среди на регионално и междурегионално ниво.  Вътрешните връзки в екосистемата на иноваторите ще бъдат насочени към укрепване на резултатите и техния трансфер в транснационален икономически контекст. Международният контекст на проекта ще рефлектира върху глобалната околна среда и екологичните предизвикателства и нужди. Като резултат, проектът има за цел да бъде засилено сътрудничеството между еко-иноваторите  чрез подобряване условията за развитие и прилагането на еко-иновации, базирани върху конкретни нужди, свързани с обществото или околната среда.  Основните резултати ще бъдат генерирани според това кои еко-технологии са готови за приложение.

Водещ партньор: Словашки център за наука и техническа информация

Партньори в проекта:

 • Търговско-промишлена палата – Враца, БЪЛГАРИЯ
 • Енергийна агенция за региони Савинска, Салешка и Корошка, СЛОВЕНИЯ
 • Digitalis Jolet, УНГАРИЯ
 • Bwcon, ГЕРМАНИЯ
 • Център за бизнес и иновации Бърно. ЧЕХИЯ
 • Агенция за регионално развитие Медимурие – ХЪРВАТСКА
 • Университет Коменски в Братислава, Научен парк, СЛОВАКИЯ
 • Технически университет – Бърно, ЧЕХИЯ
 • Търговско-промишлена палата – регион Баня Лука, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • Регионална агенция за социално и икономическо развитие Банат, СЪРБИЯ
 • Фондация Център за предприемачество – Сомогски окръг, УНГАРИЯ
 • Институт за икономически изследвания, АВСТРИЯ


Целеви групи:

 • Местни публични власти
 • Висши учебни заведения и организации за научни изследвания/проучвания
 •  Малки и средни предприятия
 • Заинтересовани групи в т.ч. и НПО-та
 • Организации в подкрепа на бизнеса

 

Работни пакети:

 1. Управление на проекта
 2. Комуникационни дейности
 3. Проучване и стратегия за еко-иновациите
 4. Обща виртуална лаборатория за еко-иновациите
 5. Обмен на еко-иновативни идеи и знания
 6. Пилотни действия за изграждане на капацитет

Продължителност на проекта: 30 месеца (01.12.2016 – 31.05.2019)

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз

EcoInn Danube - Еко-иновативно свързан Дунавски регион