“KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства”, код eMS - 507

Каква е целта?

Проектът има за цел да подобри популяризирането и валоризирането на природното и културно наследство от трансграничния регион, като предложи на децата и техните семейства уникална концепция за пътуване в трансграничния регион Румъния - България: Семеен забавен фестивал и 3 екскурзии, за деца и техните семейства, които популяризират туристическите атракции и дейности в трансграничния регион – Забавна спортна обиколка, Културна обиколка, Обиколка Природни пейзажи. По този начин проектът допринася за диверсификацията на туризма чрез въвеждане на 4 нови туристически продукта, което води до увеличаване на броя на нощувките в региона.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Център за консултации и управление на проекти Европроджект(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Търговско-промишшлена палата Враца (България)

Бенефициент 3 (Б3): Бизнес иновационен център Иннобридж (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 29.06.2018

Крайна дата: 28.12.2019

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как ще се изпълнява?                            

Разработване на план за управление, чиято цел е повишаване на осведомеността и популяризиране на общото румъно-българскокултурно и природно наследство, насочено към децата и техните семейства.
Разработване на мобилно приложение, което ще съдържа списък на основните туристически атракции за семейства с деца.
Разработване на комплект за пътуване, специално предназначен за деца
Организиране на 25 събития в училищата в трансграничния регион, през които ще бъдат представени на децата и техните родители продуктите на проекта - Семеен забавен фестивал, 3 екскурзии и мобилно приложение
Организиране на 4 семейни забавни фестивала, които ще включват турнири, живопис, занаяти, поезия, музика, изкуства и традиции, храна от трансграничния регион.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към програмата)?

Изпълнение на програмата: 1,550 очаквани посещения на поддържани обекти на културното и природно наследство и атракции, 4интегрирани туристически продукта/ създадени услуги, 1 обща стратегия, политика или план за управление валоризацията (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономическа цели

Резултати от програмата: 1,550 туристически нощувки в трансграничния регион

=============

ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

В рамките на традиционния Врачански есенен панаир, Търговско-промишлена палата Враца ще организизира и проведе ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, по проект „KIDS – Уникална концепция за семеен туризъм и пътувания в румънско-българската зона“, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Целта на фестивала е популяризирането на културно-историческото и природно наследство в трансграничния регион. По време на провеждането му, чрез работилници и в сътрудничество с изложителите и занаятчиите, децата ще се докоснат и ще опознаят културното наследство на трансграничния регион Румъния и България, по представители на културни и образователни институции, музеи, природни паркове и занаятчии от Областите Враца, Видин, Русе и Окръг Олт, Румъния.

За повече информация, моля свържете се с г-жа Мая МИЛОВА, Координатор проект, на тел.: 0878 598218 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org.