Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа

Name of the project:

Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа

Acronym of the project:  RIS-CuRE

Ref. № 18248

Duration: 36 месеца (01.01.2019- 31.12.2021)

Programme: EIT RawMaterials

Partners:  

Zavod za gradbenistvo Slovenije, ZAG (Slovenian National Building and Civil Engeneering Institute) (Slovenia) – Lead partner

Chamber of Commerce and Industry of Vratsa (Bulgaria)

University of Petrosani (Romania)

University of Belgrade, Technical Facility Bor (Serbia)

Outotec (Ceramics) Oy (Finland)

Mining and Smelting Combine Bor (Serbia)

IRGO Consulting (Slovenia)

Gomez Pardo Foundation (Spain)

Goce DelcevUniversity Stip (Macedonia)

Geological Survey of Slovenia, GeoZS (Slovenia)

ELEM Macedonian Power Plants (Macedonia)

DPTU BUCHIM DOO, Radovish, Limited Trade Company for production, trade and service (Macedonia)

Civil Engineering Serbia (Serbia)

Chamber of Commerce Serbia (Serbia)

Цел на проекта:

Въпреки че добивът и преработката на хвостохранилища може да представлява значителен риск за околната среда, от друга страна, те представляват ценни източници на вторични и особено на критични суровини. Сърбия и Северна Македония имат изобилие от мини, които се експлоатирали от древни времена. Тези дейности са генерирали около 920 млн. тона различни видове минни, флотационни и металургични хвостохранилища, съдържащи около 1,3 млн. тона Cu, 128 тона Ag и 23 тона Au, което представлява ценен ресурс за европейския пазар на суровини.

Описание на проекта:

Дейностите по проекта RIS ‐ CuRE се основават на модел за иновации, обединяващ всички заинтересовани страни в триъгълника на знанието в областта на промишлеността, научните изследвания и образованието, с цел повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на регионален мащаб, като се вземат предвид най-новото ноу-хау на консорциумът RIS ‐ CuRE. Този иновативен подход се основава на парадигмата за нулевите отпадъци, което означава, че след като се извлекат ценни суровини като CRM и други метали, остатъците могат да бъдат рециклирани за строителния сектор. Такъв холистичен екологичен иновационен подход към добива на ценни метали и благоприятното използване на остатъците след извличането на метали осигурява гаранция за успешното развитие на регионална иновационна схема, основана на експлоатацията на хвостохранилището, и от икономическата, организационна, технологична, екологична и социална гледна точка, най-подходящата възможност. Това ще доведе до създаването на стимулираща среда за стимулиране на предприемачеството и вътрешно предприемачество в региона, основано на проучването на вторични находища. Крайният резултат от проекта ще бъде силна устойчива регионална мрежа, валидирани и базирани на факти данни, включително проучване на потенциалните икономически, технологични, организационни (законодателни), екологични и социални въздействия от прилагането на иновативната методология за нулев отпадък при извличане на отпадъци от ценни материали в Сърбия и Македония.