Последващата реиндустраилизация на кафявите зони е по- добра отколкото принципът за зелените пространства (ReInd-BBG)

Име на проекта: Последващата реиндустраилизация на кафявите зони е по- добра отколкото принципът за зелените пространства

Акроним: ReInd-BBG

Продължителност: 30 месеца (01.2024 - 06.2026)

Програма: ИНТЕРРЕГ Дунавски регион 2021-2027

Водещ партньор: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Словения)

Партньори:

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute - (Словения)
Municipality of Hrastnik - (Словения)
Department for Development and International Projects of Zenica-Doboj Canton - (Босна и Херцеговина)
Eko-forum Zenica - (Босна и Херцеговина)
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna - (Австрия)
Regional Development Agency Backa Ltd Novi Sad - (Сърбия)
 Vojvodina Development Agency Ltd. Novi Sad - (Сърбия)
City of Sombor - (Сърбия)
Municipality of Vratsa – (България)
Chamber of Commerce and Industry – Vratsa – (България)
Resita Municipality – (Румъния)
Make Better Association – (Румъния)
City of Zenica – (Босна и Херцеговина)
Municipality of Niksic – (Черна гора)
EPCG – Steelworks – Niksic -  (Черна гора)

Обща цел:

Целта на проекта е да подобри институционалния капацитет на публичните власти и заинтересованите страни в Дунавския регион и да намали социално-икономическата и административна фрагментация в процесите на пространствена, икономическа и екологична трансформация, чрез териториални демонстрации на реиндустриализациите кафявите зони е по- добра отколкото принципът за зелените пространства (BBG) и прилагане на 4H подхода.

Специфични цели:

- подобряване на институционалния капацитет на публичните власти и заинтересованите страни в Дунавския регион и

- намаляване на социално-икономическата и административна фрагментация в процесите на икономическа и екологична трансформация, чрез демонстрации на реиндустриализациите кафявите зони е по- добра отколкото принципът за зелените пространства (BBG) и прилагане на 4H подхода.

Целеви групи:

Местна публична власт
Регионален публичен орган
Групи по интереси, включително НПО
Организация за подпомагане на бизнеса
Широката общественост
Национална публична власт

Главни резултати:

- Многопластови управленски процеси и участието на заинтересованите страни за реалистични и устойчиви концепции за реиндустриализация на BBG

- Мрежата ReIndBBG– трансгранично сътрудничество

- Транснационална пътна карта за реиндустриализация на BBG

- Прехвърляеми многостепенни решения за управление за ревитализация на изоставени индустриални зони, включително подобрено междуинституционално сътрудничество и използване на подходи на участие при участие на общността