Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца

 

Наименование на проекта:  Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в област Враца

Програма: „Добро управление“

Продължителност: 12 месеца (04.10.2017-04.10.2018)

Общата цел на проекта е създаване на активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, бизнес субекти и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извън съдебни механизнми за разрешаване на спорове.

Специфични цели на проекта:

  1. Насърчаване на диалога между съдебната власт, гражданското общество, НПО, експерти и бизнеса от област Враца чрез осигуряване на по-добра комуникация посредством обмяна на информация и споделяне на идеи на местно ниво.
  2. Укрепване на капацитета на вещите лица за област Враца с оглед развитие и подобряване на работата на съдебната система.
  3. Повишаване на познанията на целевите групи в област Враца относно медиацията и арбитража като алтернативни методи за решаване на спорове.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ на стойност 55 504.13 лв и ЕСФ. Чрез изпълнението на проектните дейности ще се стимулира диалога и експертното участие като продължение на съдебната реформа. За постигане на осносванта цел на проекта ще се проведе проучване, което да идентифицира евентуални проблеми, които гражданите и бизнеса срещат при досега си със съдебната система на местно ниво и да представят възможни мерки за преодоляването им. Ще бъде организирана и кръгла маса с оглед споделяне на идеи и обмяна на информация. Проектът следва Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз чрез осигуряване на гражданско участие в контекста на съвременното разбиране за независимостта на съдебната власт и насърчаване на активен диалог като форма за външен неполитически контрол за повишаване на легитимността и доверието.

Дейности по проекта:

  1. Провеждане на два вида анкетни проучвания
  2. Създаване на пътеводител „Алтернативни методи за решаване на спорове“
  3. Обучение за вещи лица
  4. Организиране и провеждане на информационен семинар „Медиацията -  обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“
  5. Организиране и провеждане на информационен семинар „Арбитражът обмен на знания и опит за решаване на извънсъдебни спорове“
  6. Организиране и провеждане на кръгла маса - „Прозрачност на съдебна система – трудности и възможни решения за повишаване на ефективността и доверието в институците“
  7. Осигуряване на информация и публичност

Продължителност на проекта: 12 месеца

==========

Проведено анкетно проучване

Проект

„Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“

Търговско-промишлена палата Враца, проведе два вида анкетни проучвания по проект ”Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”. За целта бяха разработени анкетни карти. Първата анкетна карта има за цел да проучи актуалните проблеми, пред които е изправен бизнесът в област Враца, във връзка с решаването на правни спорове. Втората анкетна карта има за цел да проучи възприятията на гражданите от област Враца за публичния образ на съдебната система в града. Дейността предвижда анализ на анкетите и систематизирането им в доклад. Изготвеният доклад може да прочетете тук. В допълнение към него може да видите изготвеният доклад, в който са обобщени получените изводи, препоръки и изразени мнения в резултат от проведената Кръгла маса - свалете тук.

Проектът се финансирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Бенефициент и изпълняващ проекта е Търговско-промишлена палата Враца. Продължителност на проекта: 12 месеца.

Целта на проекта е създаване на активна, отворена и диалогична публична среда, в която участват експерти, представители на бизнеса и граждани, с оглед повишаване както ефективността на работа в правораздавателните институции, така и на правната култура по отношение на извън съдебни механизми за разрешаване на спорове.

==========

ПЪТЕВОДИТЕЛ

Алтернативни методи за решаване на спорове

Търговско-промишлена палата – Враца изготви пътеводител, като част от дейностите по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца”,   който съдържа актуална информация за медиацията и арбитража като способи за разрешаване на спорове. Електронен вариант на пътеводителя може да свалите от тук.

==========

Наръчник за вещи лица

По дейност  3 – „Обучение на вещи лица”, по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещи лица“ се проведе за обучение на вещи лица от списъка на Окръжен съд Враца. Обучението се състоя от 6 модула по специализирани теми от организацията на процесуалната и познавателна дейност на субектите на съдебната експертиза. След края на обучението материалите бяха систематизирани в „Наръчник за вещи лица“. Наръчника може да изтеглите като кликнете на – „Наръчник за вещи лица“.

=========

За допълнителна информация по проекта и анкетните проучвания, моля да се обръщате към ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg; cci-vr@cci-vratsa.org