Проект PASSAGE

Проект PASSAGE, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС

Проектът се изпълнява от консорциум на 14 партньора от 5 държави (Франция, Италия, Гърция, Румъния и България) – изследователски организации, асоциации на МСП и фирми.

Целта на проекта PASSAGE е да помогне на МСП да идентифицират какво критично ноу-хау те трябва да съхраняват (или да придобият), за да бъдат конкурентоспособни. Проектът предвижда създаването на IT инструмент, който да улеснява идентифицирането, съхраняването и/или придобиването на такова критично ноу-хау.

За тази цел в проекта PASSAGE ще бъде разработена "Платформа за управление на уменията", която ще дава на индустриалните асоциации от сектор "Текстил и облекло" система от валидирани продукти и услуги, които да дават възможност на фирмите, членуващи в тях, ефективно да управляват съществуващите ноу-хау и квалификации заедно с новите компетенции, вземайки предвид развитието на технологиите.

Платформата е предназначена да направи достъпни за МСП уеб-базирани услуги, основани на знанието, прилагайки холистичен подход към цялата производствена верига, които да дават възможност за диагностика, прогнозиране и управление на потребностите от ноу-хау и компетенции.
Платформата ще предложи методика, инструментариум и съответните ръководства, предназначени за диагностика на бъдещ недостиг на критично ноу-хау и определяне на превантивни действия за посрещане на такива ситуации, базирани на изпреварваща методология за управление на човешките ресурси, която включва:

  • Интегрирана методология и свързания с нея продукт – услуга за очакваното ново/бъдещо ноу-хау, необходимо за съответното ниво на технологичното развитие
  • Методика и съответното ръководство за приложение, предназначена за диагностика на критичното ноу-хау, налично в МСП в определен регион/професия/работно място/компетенции и даваща възможност за предвиждане на възможния недостиг на компетенции (поради заболяване, пенсиониране...).

Проектът ще продължи три години.


За повече информация, моля обръщайте се към:

ТПП Враца, бул. „Хр. Ботев” 24
тел. 092 660271, 660273
Илиана Филипова, Даниела Цолова
е-mail: cci-vr@bitex.com
 

Проект PASSAGE