QualiTour - Управление на качеството за устойчив туризъм

  Project Ref. No: 2013-1-BG1-LEO05-08731,  Leonardo da Vinci, Transfer of Innovations 

 

 

Име на проекта: Управление на качеството за устойчив туризъм
Акроним на проекта: QualiTour

Програма: ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ

Продължителност: 24 месеца (01.10.2013 – 30.09.2015)

Водещ партньор: „Европейски център за качество“ ООД, България

Партньори:

 • AidLearn, “Консултиране в сферата на човешките ресурси” ООД, Португалия
 • Търговско-промишлена палата – Враца, България
 • Fondazione Fenice Onlus, Италия
 • Регион Молизе, Италия
 • Spoleczna Akademia Nauk, Полша
 • FH JOANNEUM ООД, Австрия

Консорциумът се състои от седем партньори от пет държави, всички от които имат опит в разработването на международни проекти. В проекта са включени две частни компании, два университета, една фондация, един публичен орган и една търговска палата. Ключовите лица в екипа по проекта имат необходимото ноу-хау, умения и опит, свързани със сферата на туризма, както и представят отлични способности в разработването на B-Learning продуктите.

Основна цел:
Да разработи специализиран Смесен обучителен инструмент за образоване в сферата на устойчивия туризъм в съответствие с принципите на ученето през целия живот. Инструментът ще разработи и подобри уменията и компетенциите на участниците, свързани с туризма, като по този начин се насърчава развитието на устойчив, отговорен и висококачествен туризъм.

Специфични цели:

 • да предложи възможности за работа на младите хора, които в туристическия бранш са два пъти повече, отколкото в останалите сектори от икономиката
 • да даде възможност на обучаващите се да продължат да живеят в провинциалните райони чрез предоставяне на нови възможности за работа, разработване на съществуващия малък бизнес и развиването на нов
 • да повиши информираността на съответните заинтересовани страни и местни сдружения за развитието на туристическия потенциал на техните региони и да се определят политики и стратегии в съответствие с целите за устойчив туризъм като двигател за местното развитие
 • да увеличи положителния и креативен принос на туризма за местната икономика, така че да се запази позицията на Европа като най-популярната туристическа дестинация в света.

 
Целеви групи:
(1) Предприемачи или бъдещи такива, които искат да развиват бизнес в сферата на туризма;
(2) Тур.агенти и активни лица по места, технически специалисти и заинтересовани лица, които според естеството на своята професионална дейност правят политики и изработват стратегии, свързани с туристическия сектор.
(3) Специалисти и технически лица в сферата на туризма, които искат да доразвият уменията си в тази област.

Основни дейности:

 • Разработване на нови туристически стратегии, които спазват правилата на ЕС за устойчиво развитие в областта на туризма
 • Модифициране, адаптиране на нови обучителни инструменти, които ще се достъпни на португалски, български, италиански, полски, немски и английски езици.
 • Иновативен принос към практиките, прилагани при обучението за професионално обучение в сферата на туризма, като акцентът е върху обучението с цел подобряване на уменията и компетенциите, необходими за по-доброто развиване на туристическия сектор с високи стандарти за качество.
 • Изграждане на мостове между различните активни лица, които са по-добре запознати с потенциала на устойчивия туризъм и с възможностите за икономическо развитие на съответния регион.

Основни резултати:

 Налични 4 нови аспекта:
1) Диверсификация на туристическите продукти
2) Прилагане на сериите ISO
3) Въведение в стандарти за устойчив туризъм
4) Прилагане на ефективни иновационни системи за икономия на енергия, възобновяемите енергийни източници, и т.н.
 QualiTour смесен обучителен инструмент
 QualiTour резюме
 Уебсайт
 Други маркетингови продукти на шест различни езици: португалски, български, италиански, полски, немски и английски.

Още информация за проекта:
ТПП-Враца
Мариела Петкова, Станислава Трифонова
Тел.: ++359 92 660271; ++359 92 660273
е-mail: cci-vr@online.bg, относно: QualiTour Project

 

QualiTour - Управление на качеството за устойчив туризъм