emigranti6

  09:14, 12 Jun 14

Проект BG EIF 2008/02-04.01
Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти
-

Европейският форум за интеграция.

 

Форумът се развива в сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, който изготви проучвателно становище относно ролята на гражданското общество за насърчаване на политиките за интеграция.    

Форумът предлага механизъм за консултации между гражданското общество и Европейската комисия. Общата програма на ЕС потвърди, че всеобхватният подход към политиката за интеграция изисква по-голямо участие на европейско ниво на заинтересовани страни от всички равнища на управление. Форумът е един от инструментите за включване на субектите на гражданското общество в този процес.

 „Интегриране на градовете“ — подобен процес на градско равнище, установи връзка  между Европейската комисия и Евроградове — мрежата на големите европейски градове. Редицата годишни конференции прокарват мост между многобройните равнища на управление и излагат нови идеи за практическото прилагане на Общите основни принципи.    

www.inticities.eu/

Европейският форум за интеграция ще даде думата на представители на гражданското общество по въпросите на интеграцията, по-специално свързаните с програмата на ЕС за интеграция, и ще даде възможност на Комисията да играе активна роля в тези дискусии. Форумът ще създаде добавена стойност като допълнителен източник на информация, консултации, обмен на опит и изготвяне на препоръки. Общите основни принципи на интеграция ще бъдат ръководно начало за дейността на форума. „Европейските модули“ бяха приети от държавите-членки на министерските конференции в Потстдам и Виши като ново средство за по-нататъшно развитие на обмена на информация и добра практика. Модулите за най-важните въпроси на интеграцията са замислени като практически инструменти в помощ на лицата, отговорни за разработването на политиката, и работещите в тази област. Резултатите  може да бъдат стандарти, критерии за съпоставяне, партньорски оценки и други инструменти, както и полезни практически указания за успешно прилагане. Те са един от начините да се придвижи напред и да се доразвие работата, която е вече извършена в различните форми на европейско сътрудничество по интеграцията, включително трите издания на наръчника.        

Един от основните приоритети за бъдещото сътрудничество по политиката за интеграция е разработването на инструменти за оценка и съпоставяне. Лицата, отговорни за разработването на политиката, могат да гарантират, че политиките им за интеграция се основават на практиката и данните от провеждане на оценки           на въздействието, извършване на самооценки и партньорски оценки, както и на събиране на обществени и труднодостъпни имигрантски мнения. Показателите могат да се окажат полезни за тази цел.              

Общият основен принцип 11 призовава за разработването на „показатели и механизми за оценка, за да се приспособи политиката, оцени напредъкът и да се направи обменът на информация по-ефективен.“ Този общ основен принцип изразява необходимостта от инструменти и критерии за повишаване капацитета на правителството да оценява приложимостта, ефикасността, ефективността, устойчивостта и въздействието на политиките и практиките. Умножаващите се призиви на равнище на ЕС за оценки въз основа на показатели бяха свързани с нови възможности за финансиране за сравнителни показатели и рамки за оценка. През последните петнайсет години Европейската комисия е подпомогнала шест изследователски проекта относно различните видове показатели, както и проучвания за изпълнимост на разработването на обща за ЕС рамка за сравнение.