Immigrants Refu

  09:14, 12 Jun 14

Проект BG EIF 2008/02-04.01
Информираност и партньорство при интеграцията на имигранти

Общи принципи за имиграция и предоставяне на убежище

Приета е стратегия в десет точки за ограничаване на нелегалната имиграция и избягване на недостига на квалифицирана работна ръка.
 Свеждането до минимум на броя на имигрантите, пребиваващи нелегално в ЕС, и гарантирането на наличието на достатъчно хора в трудоспособна възраст в Европа са в центъра на новия план на Комисията, определящ общи принципи за имиграция.
Предложението е придружено от стратегия, която да премахне различното третиране на търсещите убежище лица в страните от Европейския съюз.Целта на мерките относно предоставянето на убежище е да се поддържа и укрепва хуманитарната традиция на Съюза, така че търсещите убежище лица да имат достъп до едно и също ниво на защита, където и да се намират в ЕС.
Имиграцията е голямо предизвикателство за Европейския съюз.Комисията отдавна насочва вниманието към евентуалната нужда от повече имигрантска работна ръка за поддържане на икономиката и конкурентоспособността на ЕС. От 2002 г. насам Съюзът е приел между 1,5 млн. и 2 млн. имигранти.Повечето от наскоро пристигналите хора са се установили в Испания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия и Гърция.Въпреки този приток на имигранти, трудоспособното население в Европа се очаква да намалее с 50 млн. души към 2060 г. Това поражда опасения, че без имиграция страните от ЕС могат да се изправят пред остър недостиг на работна ръка.
Стратегията излага 10 принципа, които да служат за основа за интегриране на националните политики. Принципите са групирани около темите благоденствие, солидарност и сигурност.Те включват усилия за засилване на борбата срещу нелегалната имиграция и за приемане на работници имигранти, чиито умения съответстват на нуждите на европейския пазар на труда.
Други цели включват повишаване на сигурността чрез визовата политика, разработване на ефективни политики за репатриране, интегриране на управлението на границите и по-тясно сътрудничество със страните, източник на емиграция, и с транзитните страни.Комисията също така счита интеграцията за ключ към успешната имиграция и призовава за нулева толерантност към трафика на хора.
Политиката се отнася само до граждани на страните извън ЕС.Тя няма да ограничава движението на граждани на Съюза.Всяка страна от ЕС ще запази правото си да решава колко имигранти да приема.
Европа се гордее с дългогодишните си традиции да приема чужденци и да предлага убежище на хора, бягащи от опасности и преследване. Днес правителствата на държавите от ЕС са изправени пред неотложния въпрос как да се справят с нарастващия брой имигранти, както легални, така и нелегални, в една зона без вътрешни граници.
Правителствата на държавите от ЕС постигат договореност да хармонизират своите правила така, че молбите за получаване на убежище да бъдат разглеждани в съответствие с набор от основни принципи, валидни навсякъде в Европейския съюз. През 1999 г. те си поставят за цел приемането на обща процедура за даване на убежище и определяне на един и същи статут за цялата територия на ЕС на лицата, получили убежище. Приемат се и някои технически мерки като  минимални стандарти за приемане на търсещи убежище лица и за даване на статут на бежанец.
Основан е Европейски фонд за бежанците с годишен бюджет от 114 млн. евро. Въпреки това широкомащабно сътрудничество между националните правителства,  истински цялостна политика на ЕС за бежанците все още предстои да бъде разработена.
Европейският фонд за интегриране на граждани на трети страни е един от четирите финансови инструмента на общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, с която се насърчава равното поделяне на отговорностите между държавите-членки, възникнали от въвеждането на интегрирано управление на външните граждани и от прилагането на общите политики в областта на убежището и имиграцията.Останалите три фонда са: Фондът за външните граници, Фондът за връщане и Европейският фонд за бежанците.
Европейският фонд за интегриране на граждани от трети страни е израз на динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и жителите на държавите-членки.
По-конкретно той подкрепя усилията на държавите-членки:
? за подпомагане на гражданите на трети страни от различни икономически, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и за улесняване на тяхната интеграция в европейските общества, както и
? за подобряване капацитета на държавите-членки за разработване и прилагане на национални стратегии за интеграция във всички сфери на обществото.
Общият бюджет на този фонд за периода 2007—2013 г. е 825 милиона евро, както следва:
? 93 % разпределени между държавите-членки.Разпределението е солидарно въз основа на броя легално пребиваващи граждани на трети страни;
? 7 % пряко управлявани от Комисията и предназначени за действия на Общността. 
Публикувана поканата за представяне на предложения за действия на Общността за 2008 г.  Те могат да включват трансгранични проекти, като изграждане на мрежи, пилотни проекти, кампании за информиране на обществеността, изследвания в областта на интеграцията.