Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца

Наименование на проекта: Пътеводител за мониторинг на политиките за младите хора в област Враца

Продължителност: 12 месеца

Програма: ОП „Добро управление“, приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Партньори:                          

 • Търговско-промишлена палата – Враца,
 • Община Бяла Слатина

Основна цел:

 • Повишаване възможностите за качествено участие на младите хора във формирането, разработването, изпълнението и прилагането на младежки политики в област Враца, чрез дейности за граждански мониторинг на политиките за младежта чрез проучвания, анализ и оценяване на въздействието и отправяне на предложения за преформулиране на политиките за младежта в община Бяла Слатина и за подобряване на средата за участие на младежите в управлението в област Враца;
 • Изграждане на демократична култура и основни граждански компетентности у младите хора в област Враца;
 • Скъсяване на дистанцията между младежкия сектор и държавната и общински администрации в област Враца.

Специфични цели:

 • Осигуряване на лесен достъп до актуална информация по отношение на условията, позволяващи на младите да реализират своя потенциал в област Враца и община Бяла Слатина;
 • Засилване на партньорството за младежко участие с областната и общински администрации в област Враца в процесите на вземане на решения по въпроси, които касаят младите хора и генериране на идеи, като част от процеса по планиране на политиката за младежта в област Враца и в община Бяла Слатина чрез съвместни действия (партньорства) между държавни администрации/общини и НПО ;
 • Осигуряване на равен шанс за развитие на младите хора в област Враца чрез информационни дейности с цел осъзнаване и повишаване на тяхното участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики за младежта;

Основна целеви групи:

 1. Областна администрация Враца;
 2. Община Бяла Слатина;
 3. Младежки неправителствени организации и млади хора от област Враца, на възраст между 15 и 29 години.

Дейности по проекта:

 1. Провеждане на две анкетни проучвания
 2. Създаване на „Наръчник за политиките на младите хора в област Враца"
 3. Организиране и провеждане на „Стратегическо кафене“
 4. Организиране и провеждане на Информационен семинар „Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца"
 5. Организиране и провеждане на кръгла маса „Ангажираност, участие и равни възможност и за младите хора в община Бяла Слатина“

Обща стойност:

51859,12 лв.

от които :

Европейско съфинансиране - 44 080, 25 лв.

Национално съфинансиране - 7 778, 87 лв.