"ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави“

 

 

 

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

Агенция по заетостта

Наименование на проекта
"ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави“
Компонент, по  който се кандидатства
(изпишете номера на компонента и точното му наименование)
 
Компонент 6: Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни срещи и групови посещения с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за интеграционния процес.
Териториален обхват
Област: всички Области на Р България
Община: всички Общини на Р България              
Град / село: всички градове на р България
Продължителност
6 месеца
Начало на изпълнение на проекта
 
01/2015
Край на изпълнение на проекта
 
06/2015
Цели на проекта
 
Обща цел: Обмяна на опит, добри практики и информация за интеграцията, съвместно с Италия, друга държава-членка на ЕС.
Специфични цели :
- Обмяна  на европейски опит и успешни практики в областта на интеграционните процеси;
- Изграждане основите на ефективно партньорство в мрежа и сътрудничество между организации от неправителствения сектор в България и Италия по отношение на интеграционните процеси на граждани на трети страни;
- Подобряване координация и обмена на информация по въпросите на имиграцията – междуинституционален, с всички партньори  в България и между заинтересовани неправителствени организации в България и Италия.
Основни дейности
Дейност 1 : Осъществяване на контакт с партньорски структури, отговорни за интеграционните процеси на граждани на трети държави в Италия, регион Молизе;
Дейност 2 : Посещение в Италия за обмяна на опит в областта на интеграционните процеси на граждани на трети държави;
Дейност 3 : Кръгла маса "Обмяна на опит в областта на интеграционните процеси - добрите практики в Италия и възможности за прилагането им в България".
Описание на целевата група
- Общини и  публични институции;
- Доброволческата мрежа New Link в полза на граждани на трети държави;
- Граждани от трети държави,  установили се в България и техните семейства;
- Обучителни организации, предоставящи обучения по ключови компетенции, професионално квалификация и преквалификация.
Брой лица от целевата група,  включени в проекта
40
Информиране и публичност[1]
•Информиране на участниците във всички дейности и събития, че проекта се финансира от ЕСФ, като съответно всички предоставени материали ще носят логото и слогана на ЕИФ
•Включване във всички документи по проекта на информация, че проекта е финансиран от ЕИФ
•Осигуряване на публичност на проекта в медиите
1. Информационна брошура - 100 броя, формат А4, тройно сгъната, пълноцветна, ще се разпространява сред потенциални бенефициенти и по време на всички прояви по проекта
2. Съобщения в медиите – по едно съобщение за Дейност 1 и Дейност 2 в радио, телевизия, преса.
3. Обозначителна табела на мястото на изпълнение на проекта - 1 брой, върху устойчив материал, с реквизитите за визуализация.