Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП


Наименование: РАМКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЗА УСТОЙЧИВИ МСП
Акроним на проекта: REFRAME
Програма: Еразъм+, Ключово действие 2: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение
Споразумение No: 2020-1-EL01-KA202-078870
Продължителност: 24 месеца (01/10/2020 – 30/09/2022)
Уебсайт на проекта
Фейсбук на проекта

Партньори: 
1. Национален технически университет на Атина (Гърция) – Водещ партньор
2. Tournis Consulting LP (Гърция)
3. PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (Кипър)
4. Търговско-промишлена Палата Враца, Враца (България)
5. INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE (Португалия)
6. ОКРЪЖНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА CSONGRAD (Унгария)

Цел на проекта: Да се разработят учебни материали по темата кръгова икономика (КИ), които ще позволят на целевите групи на проекта да придобият уменията и знанията, необходими за прилагане на принципите и стратегията за изпълнение на КИ в тяхната работна среда. Цялата информация свързана с КИ, ще даде на МСП и микропредприятията предимства във връзка с конкуренцията им, тъй като тя се отнася до всички сфери на дейността им.
Целева група: Собственици / управители / персонал на МСП в сектори производство, строителство и занаяти, обучители в сферата на професионалното обучение, членове и персонал на сдружения на МСП, студенти от университети / колежи, общини и градове.
Групи дейности:
Дейност 1: Управление на проекта – водещ партньор НТУА
Дейност 2: Управление на качеството - водещ партньор ISQ
Дейност 3: Разпространение и експлоатация - водещ партньор CSMKIK
Дейност 4: План за устойчивост - водещ партньор ТПП Враца

Основни резултати по проекта:
Интелектуален продукт 1: Интерактивен инструмент за самооценка
Интерактивният инструмент за самооценка ще бъде онлайн инструмент, който собствениците и / или законните представители на МСП ще използват, за да оценят положението, в което се намира тяхната организация относно основните принципи и критерии на кръговата икономика.
На зададените въпросите ще се избира верен отговор от няколко възможности, като по този начин ще се установи нивото на което се намира МСП в развитието си към кръгова икономика. Това ниво ще определи кой път на обучение трябва да поеме съответното МСП, използвайки курса по кръгова икономика (ИП2) и Рамката за внедряване на кръгова икономика (ИП3), за да бъде успешно в прехода си към кръгова икономика.

Интелектуален продукт 2: Курс по кръгова икономика
Въз основа на резултатите от ИП1, потребителят ще бъде пренасочен към ИП2 - Курса по кръгова икономика. ИП2 ще включва интерактивен курс по кръгова икономика за МСП и ще създаде учебна програма, която ще бъде разделена на отделни учебни модули.
Интелектуален продукт 3: Рамка за прилагане на кръгова икономика
В рамките на този интелектуален продукт ще бъде разработена цялостна рамка за прилагане на КИ, която да помогне на целевите групи да прилагат принципите на кръговата икономика. По този начин, МСП ще научават стъпка по стъпка как да се развиват чрез разбиране, използване и инвестиране в кръговата икономика.
След като потребителят направи теста за самооценка (ИП1) и след това премине съответния курс въз основа на резултатите от ИП1, той / тя ще бъде пренасочен към ИП3, където ще има възможността да приложи рамката към прехода към Кръгова икономика.
Настоящата рамка ще включва набор от методологии и инструменти, които ръководят изпълнението на стратегията за КИ.
Интелектуален продукт 4: Онлайн инструмент REFRAME
Всички интелектуални продукти ще бъдат интегрирани в един онлайн инструмент и един уебсайт. Онлайн инструментът REFRAME ще бъде свързан с уебсайта на проекта и ще включва инструмента за самооценка, курса за обучение и рамката за изпълнение. Инструментът ще бъде интерактивен, лесен за използване и ще насърчава иновациите в областта на електронното обучение.

Въздействие:
• Потребителите ще повишат познанията си относно кръговата икономика и ще станат по-привлекателни за пазара на труда
• Повишена конкурентоспособност на МСП от сектори производство, строителство и занаяти , както и подобряване на тяхната позиция на пазара
• Повишена устойчивост сред целевите групи