SURE - Устойчиво и Отговорно Предприемачество

Име на проекта:

Устойчиво и Отговорно Предприемачество

Акроним на проекта:         

SURE

Програма:                             

Еразъм+, Ключово действие 2: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Споразумение No: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033090

Продължителност:

29 месеца (01.01.2022 – 30.05.2024)  

 

Партньори:

Проектът SURE обединява 5 партньора от 4 европейски държави:

 1. Coopérative Co-actions (Франция, водещ партньор)
 2. Agence LUCIE (Франция)
 3. Търговско-промишлена Палата Враца (България)
 4. Aris Formazione e Ricerca (Италия)
 5. POUR LA SOLIDARITE – PLS (Белгия)

Финансиран по европейската програма Еразъм+, проектът SURE - Устойчиво и отговорно предприемачество, има за цел да разработи учебни ресурси по корпоративна социална отговорност (КСО) и зелени умения за обучение на професионални преподаватели, които да подкрепят предприемачи на свободна практика.

Контекст:

Със Зелената сделка Европейският съюз си постави амбицията да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. и да направи икономиката си устойчива. Тъй като корпоративната социална отговорност (КСО) е свързана с прилагането на устойчиви практики от страна на компаниите, зелените умения са интегрирани в подхода на КСО. Компаниите, практикуващи КСО, се стремят да оказват положително въздействие върху обществото и да опазват околната среда, като същевременно са икономически жизнеспособни. Ето защо е важно бизнес модела на компаниите да включва обучение по екологични въпроси. Освен това, стратегиите и инструментите, които вече са налични, могат лесно да бъдат възприети от компаниите.

Все още обаче, твърде малко предприемачи на свободна практика правят съзнателния избор да обмислят развитието на своята дейност вземайки предвид екологичните проблеми и устойчивостта. Някои са наясно с тези теми, но не знаят каква методология да използват и какво е нужно, за да бъдат успешни. Въпреки това, независимо от сферата на дейност на всеки предприемач, съществува възможността да се възприеме управленска стратегия, включваща КСО и устойчиво развитие.

Партньорите по проект SURE установиха реална липса на ресурси за професионално обучение, насочени към КСО, за предприемачи. Обучителите трябва да развият своите зелени и КСО умения, за да обучават и подкрепят предприемачите на свободна практика.

Цели на проекта:

 • Да повиши осведомеността в екосистемата за подкрепа за създаване на бизнес и сред политиците относно предизвикателствата на интегрирането на целите за устойчиво развитие в развитието на отделния бизнес;
 • Да се обучат преподаватели по КСО, които да помогнат на предприемачите да интегрират устойчиви и отговорни практики, за да развият своя бизнес;
 • Да се разработят трансверсални инструменти за оценка и развитие на устойчиви и отговорни практики сред учащите в професионалното образование и обучение;
 • Да се разработи мултимодално учебно съдържание на тема екологичен преход, което е достъпно за всички. Трансверсална цел на проекта ще бъде да развие дигиталните умения на обучителите.

Целеви групи:

 • Основна целева група: възпитатели, обучители и практици в сферата на професионалното обучение на предприемачи на свободна практика;
 • Вторична целева група: мрежи за ПОО в областта на предприемачеството и създаването на бизнес, асоциации на обучители и експерти по КСО, политици в областта на ПОО и заетостта.

Резултати: За постигане целите на проекта, партньорите ще разработят следните три резултата:

 • Образователен инструмент за оценка на устойчиви практики в предприемачеството;
 • Инструментариум за обучение по устойчиво развитие;
 • Препоръки чрез бяла книга за КСО в индивидуалното предприемачество на тема зелени умения.

SURE накратко:

 • Първа партньорска среща, Бордо, 13-14 Януари 2022
 • Инструмент за оценка на отговорни и устойчиви практики за предприемачи на свободна практика (на FR, EN, IT и BG), Януари 2022 - Ноември 2022
 • Инструментариум за обучение по КСО и зелени умения за предприемачи на свободна практика (на FR, EN, IT и BG), Октомври 2022 - Юни 2023
 • Бяла книга за отговорни и устойчиви практики в индивидуалното предприемачество, с препоръки (на FR, EN, IT и BG), Януари 2022 - Февруари 2024
 • Публично събитие / Национален семинар, Италия, Юни 2023
 • Обучение на обучители, Италия, Ноември 2023
 • Публично събитие / Национален семинар, България, Март 2024
 • Публично събитие / Национален семинар, Франция, Март 2024
 • Финална конференция, Брюксел, Май 2024

------------------------------------------------------------------------

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.